REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „www.fotoking.pl”
obowiązujący od dnia 24.04.2018§ I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.fotoking.pl.

 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.fotoking.pl, prowadzony jest przez:
  STUDIO FOTO-POZYTYW Tomasz Biernat
  ul. Mickiewicza 11
  32-650 Kęty
  NIP: 549-116-11-51.

 4. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:
  a. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu internetowego Sprzedającego;
  b. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2017 poz. 459 ze zm.);
  c. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, który dokonuje czynności prawnej ze Sprzedającym niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności który składa Zamówienie w Sklepie internetowym;
  d. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego www.fotoking.pl,;
  e. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.fotoking.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia, prowadzony przez Sprzedającego;
  f. STUDIO FOTO–POZYTYW – STUDIO FOTO-POZYTYW Tomasz Biernat, ul. Mickiewicza 11, 32-650 Kęty, NIP: 549-116-11-51;
  g. Towar – wszelkie produkty prezentowane w Sklepie internetowym Sprzedającego;
  h. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedającym, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
  i. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219);
  j. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r., poz. 683);
  k. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 5. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego, warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego, zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

 6. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.

 7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Regulamin zamieszczony jest na stronie http://fotoking.pl/content/3-regulamin lub pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.§ II. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest akceptacja Regulaminu.

 2. Sprzedający może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  a. podał w trakcie korzystania ze sklepu internetowego dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
  b. dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego;
  c. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedającego za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedającego.

 3. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego z przyczyn wskazanych w pkt 2, nie może bez uprzedniej zgody Sprzedającego korzystać ze sklepu internetowego.

 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

 5. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste, dobre obyczaje i inne prawa osób trzecich;
  b. korzystania ze sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
  c. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);
  d. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedającego;
  e. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;
  f. korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 6. Wszystkie towary znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego są fabrycznie nowe.

 7. Do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu internetowego oraz składania zamówień, niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1)     posiadanie komputera, laptopa albo innego urządzenia elektronicznego z zalecaną minimalną rozdzielczością ekranu 1024 x 768 pikseli, które umożliwia korzystanie z sieci Internet przy użyciu przeglądarki internetowej:
  a)     - Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub
  b)     - Mozilla Firefox w wersji 22.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub
  c)     - Opera w wersji 12.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub
  d)     - Apple Safari 5.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies;
  2)  posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).


§ III. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową „www.fotoking.pl”, dokonać wyboru produktów.

 2. Zamówienia przyjmowane są wg. kolejności zgłoszeń. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14:00 oraz dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane będą następnego dnia roboczego.

 3. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

 4. W trakcie składania Zamówienia na każdym etapie, do momentu ostatecznego złożenia Zamówienia poprzez  kliknięcie przycisku – „Zamawiam” Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych w zakresie podanych danych osobowych (identyfikacyjnych) jak również w zakresie wyboru Towaru bądź całkowitej rezygnacji i opuszczenie strony internetowej Sklepu.

 5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, koniecznych do ostatecznego złożenia zamówienia, żądanych przez Sprzedającego, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  a. przedmiotu zamówienia;
  b. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują) wraz ze wszystkimi należnymi podatkami oraz innymi składnikami;
  c. wybranej metody płatności;
  d. wybranego sposobu dostawy.

 6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.

 7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedającym Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

 8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, w tym potwierdzenie otrzymania Zamówienia.

 9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej. Otrzymanie potwierdzenia złożenia zamówienia rodzi po stronie Klienta obowiązek zapłaty za zamówiony przez Klienta towar.


§ IV. Dostawa

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej dokonywana jest na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

 2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską, za pośrednictwem Firmy kurierskiej DPD Koszty dostawy zamieszczone są na stronie http://fotoking.pl/content/1-dostawa-platnosci.

 3. Termin realizacji dostawy wynosi do 10 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia i jego opłacenia.

 4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar paragonu lub faktury VAT.§ V. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i stanowią ceny brutto.

 2. Cena nie zawiera kosztów dostawy. Koszt dostawy jest każdorazowo doliczony do zamówienia.

 3. Klient ma możliwość uiszczenia ceny w następujący sposób:
  a. przelewem na rachunek bankowy podany w treści maila wraz z potwierdzeniem złożenia Zamówienia;
  b. gotówką w siedzibie firmy przed realizacją zamówienia.

 4. Klient zobowiązany jest do dokonania wpłaty w terminie 7 dni od dnia  złożenia zamówienia.
§ VI. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 1. Fototapety, naklejki, plakaty, odbitki są produktami dostępnymi wyłącznie na zamówienie Klienta. Klient określa parametry zamówienia: wybiera zdjęcie, materiał, wymiary wydruku oraz opcje wykończenia. Produkcja każdego wyrobu realizowana jest od podstaw wg zlecenia Klienta
  Zamówiony przez Klienta produkt jest skonfigurowany na podstawie indywidualnego i szczegółowego zamówienia, dlatego też zgodnie z art. 38 pkt.3 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827 z póź. zm.) prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość w tym przypadku nie przysługuje.

 2. W przypadku zakupu gotowych naklejek, Klient może w terminie 30 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny. W tym celu powinien złożyć Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta, a także załącznik nr 1 do regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.§ VII. Reklamacje zakupionych Towarów

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientom Sklepu towaru bez wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

 2. Klient może również złożyć reklamację w dowolniej formie. Zgłoszenie reklamacji winno zawierać w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Sprzedającemu dowód zakupu towaru.

 3. Sprzedający rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.§ VIII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Sprzedający podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedającego wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.

 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adres biuro@fotoking.pl.

 4. Zgłoszenie reklamacji winno zawierać imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

 5. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji, o której mowa w niniejszym rozdziale, w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.


§ IX. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta, jak również przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu jedynie z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna i wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Sprzedającego, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych liczonych od momentu zamieszczenia na stronie internetowej Sklepu informacji o zmianie Regulaminu. Klienci, którzy dokonali rejestracji w Sklepie internetowym zostaną dodatkowo poinformowani o zmianie Regulaminu poprzez przesłanie na podany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej (e-mail) wiadomości o zmianie Regulaminu wraz z zestawieniem tych zmian.

 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.08.2017 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.

Załącznik nr 1:

Formularz odstąpienia od umowy


Regulamin do pobrania w wersji pdf:

Pobierz regulamin